Ouderbetrokkenheid

Activiteitencommissie

De Activiteitencommissie (AC) bestaat uit een grote groep actief betrokken ouders. De AC denkt mee en organiseert allerlei activiteiten ten behoeve van de leerlingen van de school en beheert de vrijwillige ouderbijdrage. De AC vergadert 5 keer per jaar.

Klankbordavonden

Ten minste twee keer in het jaar organiseren we een avond waarop we interactief met ouders ‘sparren’ over ons onderwijs. Samen worden ontwikkelingen en de gang van zaken op school besproken, worden meningen gedeeld, feedback gevraagd en gegeven op schoolplannen en activiteiten geĆ«valueerd.

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad is het aanspreekpunt voor ouders en leerkrachten. In de MR kunnen ouders en personeelsleden meedenken en meebeslissen over zaken die spelen op school.

Als bepaalde punten je als ouder opvallen die schoolbreed van belang kunnen zijn, deel dit dan met ons! Zo zorgen we samen voor een school waar ouders en leerkrachten actief bijdragen aan een prettige school met een veilige leeromgeving. Je kunt een mail sturen of ons persoonlijk spreken. Als je wilt, blijft je bijdrage anoniem.

Mail: mr.ikcdeklimboom@floresonderwijs.nl

Breezandpad 5
6843 JM ARNHEM
T: 026 – 3831993
E: mette.spruit@floresonderwijs.nl